ศาสตราจารย์
กัลยาณี เสนาสุ
รองศาสตราจารย์
จิรประภา อัครบวร
รองศาสตราจารย์
จุฑามาศ แก้วพิจิตร
อาจารย์
ใจชนก ภาคอัต
       
ศาสตราจารย์
ชาติชาย ณ เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์
ชัยยุทธ ชิโนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
รองศาสตราจารย์
นันทา สู้รักษา
       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุษกร วัชรศรีโรจน์
ศาสตราจารย์
บุษยา วีรกุล
รองศาสตราจารย์
บังอร โสฬส
รองศาสตราจารย์
วาสิตา บุญสาธร
       
รองศาสตราจารย์
วิชัย อุตสาหจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิไกร งามศิริจิตต์
รองศาสตราจารย์
สมบัติ กุสุมาวลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
       
อาจารย์
บงกช เจนจรัสสกุล
 
 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชั้น 1 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ เลขที่ 118 หมู่ 3 ถ.เสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2727-3490-91 , 0-2727-3474-79
โทรสาร : 0-2378-0016, 0-2375-3976
e-mail : hrd@nida.ac.th

Back to Top