Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานของพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิค กรณีศึกษา
บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวจุลลดา ยังประโยชน์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ และการตัดสินใจ ในการจงรักภักดีต่อองค์กร
ของพนักงานสายงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 • 1970
 • นางสาวพรทิพย์ วงษ์บัวหลวง
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
และสมรรถนะการบริหารจัดการของพนักงานในองค์กรอุตสาหกรรมการผลิตเคมีภัณฑ์แห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวฐิติธนาพร พานทอง
องค์ประกอบความน่าดึงดูดใจในการสร้างแบรนด์นายจ้างในเจนเนอเรชั่นวาย

 • 1970
 • นางสาวณัฐกมล ญาณอุบล
แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและเจตคติของผู้ให้บริการนวดแผนไทย กรณศึกษา
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและผู้ประกอบการ

 • 1970
 • นางสาวอุบลรัตน์ เพ็ชรรัตน์
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารกับปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรภายในองค์กร
กรณีศึกษา บริษัท ยูนิคอร์ด จากัด (มหาชน)

 • 1970
 • นางสาวชลธิชา ชุ่มพาลี
ความผาสุก และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • 1970
 • นางสาวจันทิมา มณเฑียร
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษา:
บริษัทจัดหางานแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร

 • 1970
 • นายสิทธิผล สุดแต่ใจ
การศึกษาความพึงพอใจต่อการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
กรณีศึกษาสถานประกอบการที่จ้างงานคนพิการเชิงสังคมในชุมชน

 • 1970
 • นายเกียรติพร แดงเครือ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของลูกจ้างรายวันของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวอรณัชชา เซ็นโส

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top