Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
การศึกษาการรับรู้ต่อวัฒนธรรมองค์การของพนักงานในแต่ละเจนเนอเรชั่น
(Generation) กรณีศึกษา บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

 • 1970
 • นางสาวลัทธวรรณ วิฑูรย์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเชิงบวก
กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร ในสายอาชีพของ 8 สายอาชีพแห่งอนาคต
(ภายในปีค.ศ.2030) กรณีศึกษา บริษัทประกันชีวิต สถาบันการเงิน
และบริษัททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 1970
 • นางสาวขวัญชนก มหานพมงคล
ความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภายในองค์การ

 • 1970
 • นางสาวสุปรีดา ศิริพัฒน์
คุณภาพชีวิตในการทำงาน
รูปแบบความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมในการทำงานของบุคลากร
กรณีศึกษา หน่วยงานในมหาวิทยาลัยภาครัฐแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวสินีนาฏ ทรัพย์แตง
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การและแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในองค์การเอกชน

 • 1970
 • นางสาววริศรา มานิตย์
การหาคุณภาพของแบบทดสอบตามสถานการณ์ในการคัดเลือกบุคลากรของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาววิลาสินี จันทร์กิติวัฒน์
แนวทางการบูรณาการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จในบริบทของผู้บริหารระดับสูง
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

 • 1970
 • นายนล พลูวังกาญจน์
สมรรถนะทางคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคลที่เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ

 • 1970
 • นางสาวเบญจวรรณ สุดสาคร
ปัจจัยที่มีผลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานประกอบการ
: กรณีศึกษาบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 • 1970
 • นายธานินทร์ มีประดิษฐ์
การศึกษาเรื่องความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงาน (Work Passion)
ของพนักงานขาย กรณีศึกษา : บริษัทค้าปลีก
สินค้าปลอดอากรแห่งหนึงในกรุงเทพมหานคร

 • 1970
 • นายนิติรัฐ รุ่งเรือง

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top