Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
การเปรียบเทียบการประเมินสถานการณ์ภาวะผู้นาระหว่างผู้บริหารและพนักงานในคณะแพทยศาสตร์ภาครัฐ

 • 1970
 • นางปิยนันท์ เกื้อสกูล
การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารที่เป็นเกย์และเลสเบี้ยน

 • 1970
 • นางสาวลัลน์ลลิต โสรณสุทธิ
การศึกษาปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์
จากัด

 • 1970
 • นายสหรัฐ เป้าสกุล
อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแท้จริงที่มีต่อความผูกพันของพนักงานในองค์การ
กรณีศึกษา กลุ่มบริษัทประกันแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นายวีรวินท์ อนันต์สถาพร
ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

 • 1970
 • นางสาวกนกวรรณ เสียงสนั่น
ปัจจัยและพฤติกรรมการใช้ Co-working space ท่มี ีผลต่อพฤตกิ
รรมการสร้างนวัตกรรมของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานธนาคารรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง
ที่ปฏิบัตงิ านด้านนวัตกรรมเชิงธุรกิจ

 • 1970
 • นางสาวลภัทรดา สมานรัตน์
สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน
และสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย:
กรณีศึกษา พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวชุติมา สวัสศรี
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทำงานของนักศึกษาฝึกอาชีพระบบทวิภาคีระดับชั้น
ปวส.ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม กรณีศึกษาบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด

 • 1970
 • นายพงศ์พิสุทธิ์ บุญชู
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบ E-learning กับ
ระบบย่อยด้านความรู้เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
กรณีศึกษาธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

 • 1970
 • นายฉัตรวุฒิ ตรีคุณา
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงานที่มีสมรรถนะสูงเกิดความผูกพันต่อองค์การ
กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนด้านธุรกิจทีวีดิจิทัลแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวภัทราภรณ์ นุชเขียว

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top