Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการทางานและการเติบโตในงานของพนักงานสายสนับสนุน
กรณีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • 1970
 • นางสาวนัฐมาศ พูลเอียด
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์กับความสามารถในการตัดสินใจเชิงสถานการณ์ของผู้บริหารการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 • 1970
 • นางสาววีระนุช มยุเรศ
การศึกษาอิทธิพลของบรรยากาศองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
กรณีศึกษา พนักงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นายสกลพรรณ พรหมเจริญ
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของพนักงานฝ่ายขาย
กรณีศึกษาบริษัทในธุรกิจประกันชีวิตแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวรทฐา สิทธิศรชัย
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 • 1970
 • นางสาวสุณิสา จานประเสริฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าทางานและดึงดูดอยู่ต่อไม่ลาออกของพนักงานบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจากัด

 • 1970
 • นางสาวศุจินันท์ เทพปน
ปัจจัยด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมองค์กร กรณีศึกษา
บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวกิตติกานต์ เอื้ออมรรัตน์
การศึกษาความสัมพันธ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำแบบสร้างการเปลี่ยนแปลงกับความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของพนักงานสายสนับสนุนของมหาวิทลัย

 • 1970
 • นางสาววิธริน คงสว่าง
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถตามตาแหน่งงานของพนักงานขายทางโทรศัพท์ในธุรกิจค้าปลีก:
กรณีศึกษา บริษัท เธียรสุรัตน์ จากัด (มหาชน)

 • 1970
 • นายลักษมัน ไม้เจริญ
ปัจจัยการคงอยู่ในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานคนพิการ
กรณีศึกษาบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จากัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • 1970
 • นายวรุตม์ สุหงษา

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top