Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
กรณีศึกษา บริษัทเอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

 • 1970
 • นางสาวอรวี พรหมบัวดี
รูปแบบการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานต่างวัยกับประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีม
กรณีศึกษา
บริษัทที่ให้บริการเติมนามันท่าอากาศยานแห่งหนึ่งในสนามบินสุวรรณภูมิ

 • 1970
 • นางสาวณชาภัช จงกลวัฒนกิจ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงานผลิตชิ้นส่วนของเครื่องจักร
กรณีศึกษำบริษัทรถยนต์ข้ำมชำติแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาววิภารัตน์ นิ่มเจริญ
ปัจจัยภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพนักงานระดับผู้บริหารระดับกลาง:
กรณีศึกษา บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด

 • 1970
 • นายกฤษณธรรษ วุฒิสกุลวานิช
ปัจจัยด้านการศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กรณีศึกษา
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

 • 1970
 • นางสาวพรไพลิน พงษ์พานิชย์
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
กรณีศึกษา พนักงานกลุ่มงานสนับสนุนในบริษัทคมนาคมแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวรำไพ ชมภู่
การใช้แบบทดสอบการตัดสินใจตามสถานการณ์เพื่อประเมินทักษะการจัดการของพนักงานในองค์กรธุรกิจนำเที่ยว

 • 1970
 • นางสาวรัตตินันท์ เมธีสุทธิโรจน์
การศึกษาการคิดเชิงกลยุทธ์ของพนักงานสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • 1970
 • นางสาวทิพวรรณ ถี่ถ้วน
การเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุงานของพนักงานบริษัทเอกชน

 • 1970
 • นางสาวศิริลักษณ์ ปันทะ
ความสัมพันธ์ของสวัสดิการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ
กรณีศึกษาบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งและบริษัทไอทีในเขตกรุงเทพมหานคร

 • 1970
 • นายณัฎฐ์ฏาพร ธรรมจักร

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top