Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าของงานกับความความสุข
ในการทำงานของพนักงานสาขาธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

 • 1970
 • นางสาวพชรา ภู่สุวรรณ
การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา
กสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำป่าสัก บริบทราชการ

 • 1970
 • นายอภิสิทธิ์ แซ่ตั้ง
การประเมินคุณภาพแบบทดสอบการตัดสินใจเชิงสถานการณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากร
กรณีศึกษา บริษัท เทรดดิ้ง แห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวศยามล อภิรักษ์อดุลย์
ปัจจัยที่ทำให้เกิดควำมมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในกำรทำงำนต่อพฤติกรรมกำรสร้ำงนวัตกรรมของพนักงำนในองค์กร

 • 1970
 • นางสาวอธิศนันท์ จีนะนัทธ์
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การและความตั้งใจลาออกของพนักงานในโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์แห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางพรรณราย ตั้งศิริพัฒน์ภรณ์
ปัจจัยเชิงเหตุและผลของการตัดสินใจต่ออายุการทำงานของพนักงานในองค์การภาคเอกชนแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวไพรินทร์ วงศ์กฤติยะโชติ
ปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยจากการทำงานที่มีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของนักบินพาณิชย์ในประเทศไทย

 • 1970
 • นางนวินดา ปิ่นทอง
การเปรียบเทียบภาวะผู้นาในกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent)
และกลุ่มพนักงานทั่วไป (Non-Talent) ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาววราลี ธนวิทยากร
พฤติกรรมการทำงานของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีในธุรกิจบริการ

 • 1970
 • นายกีรติ สรรพชัยยุทธ์
ความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานในธุรกิจสตาร์ทอัพ

 • 1970
 • นางสาวทิพากร นาควิจิตร

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top