Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
มุมมองและทัศนคติต่อการรับเพศที่สามเข้าทางานในโรงงานอุตสาหกรรมของกลุ่มธุรกิจยานยนต์

 • 1970
 • นางสาววรรณวณัช เพียซ้ายเจริญ
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมกาลังพลทหารอากาศ
ที่มีต่อกรมกาลังพลทหาอากาศ

 • 1970
 • เรืออากาศตรีธีธัช ชนะศึก
การพัฒนาสมรรถนะภาวะผู้นำนักวิชาชีพสารสนเทศ กรณีศึกษา สำนักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • 1970
 • นางสาววราจิต กตัญญู
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันธ์ต่อองค์การและผลปฏิบัติงาน:
กรณีศึกษา พนักงานบริการภาคพื้นประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • 1970
 • นางสาวปฏิมา จันทร์คำ
การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาโครงการกสิกรรมธรรมชาติ
ลุ่มน้ำป่าสัก บริบทวัด เขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี

 • 1970
 • นางสาวสุชาวดี ยศพริ้งพันธ์
การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาโครงการกสิกรรมธรรมชาติ
ลุ่มน้ำป่าสัก บริบทปัจเจกบุคคล

 • 1970
 • นางสาวพิมพ์นภัส พนาพิทักษ์ทอง
การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษากสิกรรมธรรมชาติ
ลุ่มน้ำป่าสัก บริบทศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี

 • 1970
 • นางสาวชลธร รัตนสุวรรณ
ความเป็นทหารอากาศและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของนายทหารสัญญาบัตรที่ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาของกองทัพอากาศ

 • 1970
 • นาวาอากาศเอกเจษฎา เปรี่ยมปิยานุสรณ์
การสำรวจความพึงพอใจต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ซินเน็ค
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

 • 1970
 • นายกฤษฎา นิลชาติ
อิทธิพลของความฉลาดทางวัฒนธรรมที่มีต่อความผูกพันในองค์การ กรณีศึกษา
บริษัทข้ามชาติในกลุ่มธุรกิจพลังงานลมในประเทศไทย

 • 1970
 • นายวงศ์วัฒน์ กาญจนวงศ์ไพศาล

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top