Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
การจ้างงานคนพิการในองค์การธุรกิจของไทย

 • 1970
 • นางสินีนาถ ศรีคุณ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขในการทางานของพนักงานขาย : กรณีศึกษา
บริษัทในกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็งแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวปริณดา ศรีทองเกิด
การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: กรณีศึกษา
โครงการกสิกรรมธรรมชาติลุ่มน้ำป่าสักบริบทโรงเรียนจังหวัดสระบุรี

 • 1970
 • นางสาวจุฑามาศ สราวิช
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำงานและความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานองค์การโทรคมนาคม

 • 1970
 • นางสาวสุทัตตา กาญจนาภา
การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2558
สาขาวิชาช่างเครื่องกล โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

 • 1970
 • นายสมบัติ จ้อยเจริญ
คุณภาพชีวิตในการทางานของพนักงานในองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร:
กรณีศึกษามูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

 • 1970
 • นางสาวนภวงษ์ วารีย์
ปัจจัยการเรียนรู้ที่สำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา:
สถาบันสอนภาษาอิงฟินิตี้ ซีคอนสแควร์

 • 1970
 • นายคมสัน เหล็กเพ็ชร
การเปรียบเทียบภาวะผู้นำระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานในบริษัทไทยซัมมิทโอโตพาร์ท อินดัสตรี จากัด

 • 1970
 • นางสาวธัญญาภรณ์ มัณฑจิตร์
ทัศนคติต่อความหลากหลายทางเพศในองค์กร กรณีศึกษา :
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในกลุ่มเรือนจาลาดยาว

 • 1970
 • นายรามณ์ พรรณนาภิวัฒน์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แบรนด์นายจ้างกับความผูกพันของพนักงาน กลุ่มเจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 • 1970
 • นางสาวสุปราณี ยศวัฒนะ

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top