Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญความเครียด
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาในหลักสูตรภาคพิเศษ

 • 1970
 • นายยศนันทน์ สัตย์ธรรม
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ
(Startup)ในเขตกรุงเทพมหานคร

 • 1970
 • นางสาวเมธินุช พรหมมิตร
ปัจจัยของบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 • 1970
 • นางสาวชนิตา ลัทธิลักขณา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานตามหลักค่านิยมองค์การ กรณีศึกษา
บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

 • 1970
 • นางสาวหฤทัย ทองแดง
การประเมินเครื่องมือเพื่อการบริหารทุนมนุษย์ กรณีศึกษาองค์กรผู้ผลิตยานยนต์

 • 1970
 • นางสาวโชติกา ศิริคะเณรัตน์
การประเมินปัจจัยความสาเร็จในการเรียนรู้แบบออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยบริติช
ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จากัด (มหาชน)

 • 1970
 • นายพร้อมพันธ์ คันธรส
การศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค
และการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ที่มีต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาวธนพรรณ จำปาทอง
กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล:
กรณีศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรี

 • 1970
 • นายณัทภัฏ ปั้นจาด
ปัจจัยส่วนบุคคลและความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
กรณีศึกษา โรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเซ็ปท์และบริษัทในเครือ

 • 1970
 • นางสาวบัวสา เหล่าอำนาจ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะที่ส่งเสริมการทำงานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง

 • 1970
 • นางสาววิชญานันท์ อัครเดชานุชิต

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top