Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของคณาจารย์
นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 70

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 34

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
ประสบการณ์เรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ด้านจิตพลังจริยธรรมในนักศึกษาปริญญาตรี

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ บังอร โสฬส
การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • กัลยาณี เสนาสุ
การสำรวจความผูกพันของบุคลากร : PTTEP Employee Engagement (Pulse Survey)

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • จิรประภา อัครบวร
ศาสตร์และศิลป์การเจรจาต่อรองอย่างเหนือชั้น

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
PASSION FOR ULTIMATE SUCCESS

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 26

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
โครงการดูแลนักเรียนทุนรัฐบาล 2 ปี

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • จุฑามาศ แก้วพิจิตร
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร

(จำนวน : 143 หน้า จาก 1422 รายการ)

Back to Top