Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของคณาจารย์
การสำรวจภาพลักษณ์องค์กรของ รฟม.
และความพึงพอใจในการให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล ประจำปีงบประมาณ
2558

 • 1970
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร วัชรศรีโรจน์
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจาต่อรอง

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
การบริหารผลการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • จิรประภา อัครบวร
กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อผลสัมฤทธิ์สำหรับองค์กรยุคใหม่

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
การ "สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร" ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ สมบัติ กุสุมาวลี
นักปกครองระดับสูง (น.ป.ส.) รุ่นที่ 64

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • ชาติชาย ณ เชียงใหม่ / สมบัติ กุสุมาวลี / จุฑามาศ แก้วพิจิตร
การเจราต่อรองอย่างเหนือชั้น

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์กรยุคใหม่ รุ่นที่ 25

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • กัลยาณี เสนาสุ / วิชัย อุตสาหจิต / สมบัติ กุสุมาวลี / ชาติชาย ณ เชียงใหม่ / จิรประภา อัครบวร / จุฑามาศ แก้วพิจิตร
การให้และรับข้อมูลย้อนกลับเพื่องานที่ได้ผลและคนที่มีความสุข

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
นักบริหารระดับกลาง

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • วิชัย อุตสาหจิต / วาสิตา บุญสาธร

(จำนวน : 143 หน้า จาก 1422 รายการ)

Back to Top