Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของคณาจารย์
ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 18

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : Entrepreneurship &Business Skill
รุ่นที่ 1

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร / สมบัติ กุสุมาวลี
นักบริหารระดับกลาง (นักการคลัง)กระทรวงการคลัง รุ่นที่ 1/2555

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร / วิชัย อุตสาหจิต / สมบัติ กุสุมาวลี / จิรประภา อัครบวร
การเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงาน
เพื่อเสริมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจภายนอกประเทศ (YES CLUB)

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
การสร้างทักษะการสื่อสารสำหรับพนักงาน

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
การพัฒนาบุคลากรทางด้านการเจรจาต่อรอง

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 21

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • สมบัติ กุสุมาวลี
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 21

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • สมบัติ กุสุมาวลี
โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 21

เป็นวิทยากร

 • 1970

(จำนวน : 143 หน้า จาก 1422 รายการ)

Back to Top