Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของคณาจารย์
การปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาผู้รับทุนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • จุฑามาศ แก้วพิจิตร
การสำรวจปัจจัยที่มีต่อผลความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรการประปานครหลวง

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 7

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • วิชัย อุตสาหจิต
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 35

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • จิรประภา อัครบวร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะทางการบริหารสำหรับหัวหน้าฝ่าย

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • จุฑามาศ แก้วพิจิตร
Optimizing Communication Skills for Greater Success

เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษาวิชาการ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • สมบัติ กุสุมาวลี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 6

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • วิชัย อุตสาหจิต
การสร้างความไว้วางใจ

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
EVALUATING PERFORMANCE-BASED MANAGEMENT SYSTEM FOR HRD: A CASE STUDY OF PTT
GROUP THAILAND

13th International Conference, UFHRD 2012

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร
 • ระดับนานาชาติ

(จำนวน : 143 หน้า จาก 1422 รายการ)

Back to Top