Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของคณาจารย์
บทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์กับการจัดการสาธารณภัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จุฑามาศ แก้วพิจิตร
 • ระดับชาติ
ประชาชนและสาธารณะควรได้รับประโยชน์อะไรจากการปฏิรูปภาครัฐไทย

ประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 เรื่อง "ธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน:ความท้าทายของสังคมไทย"

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ โกวิทย์ กังสนันท์
 • ระดับชาติ
สอน วิชาการติดต่อสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้ง

อื่นๆ

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษี

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างประทศเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษี

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • บุษกร วัชรศรีโรจน์ / วาสิตา บุญสาธร
โครงการพัฒนาหัวหน้างาน รุ่นที่ 1

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษี

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • บุษกร วัชรศรีโรจน์
โครงการพัฒนาหัวหน้างาน รุ่นที่ 1

จัดประชุม อบรม สัมมนา บรรยาย

 • 1970
 • วิชัย อุตสาหจิต / จิรประภา อัครบวร
วิชา การติดต่อสื่อสารกับการจัดการความขัดแย้ง

เป็นวิทยากร

 • 1970
 • วาสิตา บุญสาธร
"เทคนิคการวิเคราะห์และเขียนรายงาน"

เป็นวิทยากร

 • 1970

(จำนวน : 143 หน้า จาก 1422 รายการ)

Back to Top