Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการ
การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์

 • 1970
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิไกร งามศิริจิตต์
การปรับตัวในวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์
และเวียดนาม)ความรู้ในการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัย สร้างปฏิสัมพันธ์ และการทำงาน

 • 1970
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
รู้ใช้ เข้าใจ แบบทดสอบ

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ นันทา สู้รักษา
พลวัตทางวัฒนธรรมและความหลากหลายในองค์กร

 • 1970
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม
คู่มือการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

 • 1970
 • ศาสตราจารย์ กัลยาณี เสนาสุ
ระบบบริหารราชการของ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร
ระบบบริหารราชการของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร
ระบบบริหารราชการของ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร
ระบบบริหารราชการของ ราชอาณาจักรไทย

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร
ระบบบริหารราชการของ สหพันธรัฐมาเลเซีย

 • 1970
 • รองศาสตราจารย์ จิรประภา อัครบวร

(จำนวน : 5 หน้า จาก 46 รายการ)

Back to Top