Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 New

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (HODI)

  • 29 พ.ย. 2565

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก

ปริญญาโท 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 2) ภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม **ปริญญาเอก 1)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (International Program) 2) นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai -English Program)

  • 29 ส.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2565

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม


แนวปฏิบัติการลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม


อ่านหัวข้อทั้งหมด


แบบฟอร์ม New

แบบฟอร์ม แบบคำร้อง เพื่อขอเอกสารสำคัญต่าง ๆ

  • 23 ส.ค. 2562

อ่านหัวข้อทั้งหมด


Back to Top