Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ข่าว และ กิจกรรม

Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

  • 8 ก.ค. 2563

ร่วมพูดคุยหาคำตอบผ่านออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น.

  • 1 พ.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ นวัตสิกขาลัย ชั้น 5 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ NIDA

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการค่ายวิชาการ NIDA HROD ACADEMY CAMP รุ่นที่ 10

เปิดโลกแห่งการเรียนรู้กับ หลักสูตร LMI ไปสู่นวัตกรรมกับความยั่งยืน

การสัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระ ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA

พุธ 4 ก.ย. 62 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDA

9.10.11: วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.11 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี นิด้า


(จำนวน : 6 หน้า จาก 51 รายการ)

Back to Top