Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565


ผลการสอบคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

รหัสประจำตัวนักศึกษา           ผลการสอบ          
6410632001 Download
6410632003 Download
6410632004 Download
6410632006 Download
6410632011 Download

กรุณาตรวจสอบรหัสผ่านในการเปิดไฟล์ใน e-mail ของนักศึกษาที่ได้แจ้งกับคณะ

เริ่ม ประกาศ 29 พ.ย. 2565 | ประกาศสิ้นสุด 10 ธ.ค. 2565
Back to Top