Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

HROD TALK #122 ชวนคิดนอกกรอบ เรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคนในองค์กร (Think Privacy Outside the Box: A Privacy Design for Organization)


เริ่ม ประกาศ 17 ก.พ. 2563 | ประกาศสิ้นสุด 10 มี.ค. 2563
Back to Top