Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

รับสมัครออนไลน์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท


The Application Process
ขั้นตอนการรับสมัคร
หลังจากยื่นการสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ผู้สมัครรอผลการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจากทางคณะเว็บไซต์ของคณะ
 
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

             

    
enlightenedเปิดรับสมัคร   หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ     Apply Now  
เปิดรับสมัครถึง
19
เมษายน 2564
  (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)  
  ประกาศรับสมัคร | ใบสมัครและใบรับรอง  
     
     
ช่องทางการสมัคร>>  📢เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันฯจึงขอปรับ    
  การรับสมัครเข้าศึกษา เป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น    
1. สมัครทางอินเตอร์เน็ต   ถึง 19 เมษายน 2564    
  https://entrance.nida.ac.th    
  ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในประกาศรับสมัคร    
       
       
enlightenedเปิดรับสมัคร   หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคปกติ    
  (เรียนวันจันทร์ - ศุกร์)    
ช่องทางการสมัคร>>     https://entrance.nida.ac.th    
  กำหนการรับสมัครภาคปกติ    
  กรณีทั่วไป กรณีทุนส่งเสริมการศึกษาและ    
  (สอบข้อเขียน) กรณีประสบการณ์ทำงาน    
ครั้งที่ 1     14 ก.ย. - 23 ธ.ค. 63     19 ต.ค. - 5 ก.พ. 64    
ครั้งที่ 2 4 ม.ค. - 26 ก.พ. 64 14 ก.พ. -  20 เม.ย. 64    
ครั้งที่ 3 8 มี.ค. - 18 มิ.ย. 64 26 เม.ย. -  6 ส.ค. 64    
ครั้งที่ 4 28 มิ.ย. - 27 ส.ค. 64 16 ส.ค. - 8 ต.ค. 64    
    ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา    
         
ติดต่อเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปริญญาโท  
หลักสูตรปริญญาโท HROD ภาคพิเศษ  
คุณภัทรวดี ศรีชมพู T: 02-727-3491 e-mail : natda_s@hotmail.com  
   
หลักสูตรปริญญาโท HROD ภาคปกติ  
คุณพิไลวรรณ์ เจนดง T: 02-727-3474 e-mail : pilaiw.j@nida.ac.th  
   
   
ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (International Program)
Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
 
Scholarship applicant  June 25, 2021
General applicant (1st round) December 11, 2020
General applicant (2st round) July 9, 2021
   
http://www.hrd.nida.ac.th/hrd-phd/
 
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai-English Program)
Ph.D. in Human and Organization Development Innovation (Thai-English Program)
กรณีทั่วไป (ครั้งที่ 2) 9 กรกฎาคม 2564
กรณีทุนการศึกษา 25 มิถุนายน 2564
   
http://www.hrd.nida.ac.th/phd-hodi/index.php
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)
คุณตีรภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา T: 02-727-3490 e-mail: phdshrd@nida.ac.th
 
หลักสูตรปริญญาเอก (Thai-Eng) 
คุณพีรดา ผลเพิ่ม T: 02-727-3475 e-mail: hodishrd@nida.ac.th

เริ่ม ประกาศ 16 มี.ค. 2563 | ประกาศสิ้นสุด 15 มิ.ย. 2563
Back to Top