หน้าแรก เกี่ยวกับเรา การส่งบทความ วารสารอิเล็คทรอนิกส์ ระบบสมาชิกและการสั่งซื้อ ข่าวสาร ติดต่อเรา

Call for Papers

shool logo.JPG                                 NIDA logo.JPG

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
Human Resource and Organization Development Journal
                                                        
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
(Call for Papers)
จุดมุ่งหมาย:

 • เป็นวารสารที่มุ่งส่งเสริมการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ การศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ แนวคิดทฤษฎีและหลักวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รวมทั้งการจัดการด้านเทคโนโลยี
 • เป็นแหล่งความรู้ หลักการทางวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ องค์การ และการบริหาร ที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ผลงาน และคุณภาพชีวิตของคนในองค์การ
 • สร้างเครือข่ายชุมชนวิชาการ และวิชาชีพทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การทั้งในและต่างประเทศ

หลักการพื้นฐาน: 
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ และความสนใจในคุณค่าของความรู้ บนหลักวิชาการและความรู้ในการประยุกต์ใช้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การจัดการทางเทคโนโลยี และการบริหารในภาพรวม ขอบเขตเนื้อหาที่ทำการจัดพิมพ์เผยแพร่ จึงครอบคลุมถึงพฤติกรรมและการจัดการการเรียนรู้ การฝึกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์การ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงและสภาวะวิกฤต ความปลอดภัย ความเครียด สุขภาวะองค์การและผลิตภาพของพนักงาน การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับวารสารฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 และกรกฎาคม – ธันวาคม 2560นั้น
กองบรรณาธิการใคร่เชิญชวนผู้สนใจ
ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในหัวข้อ:

หัวข้อ

วารสารฉบับเดือน

กำหนดการส่งบทความ

Leadership and Innovation

มกราคม – มิถุนายน 2560

มกราคม - เมษายน 2560

Human Resource and Innovation

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

มกราคม - ตุลาคม 2560

การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Submission):

ข้อกำหนดในการเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
 • วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การเป็นวารสารรายครึ่งปีที่จัดพิมพ์ปีละ 2 ครั้งกำหนดการออกวารสาร ฉบับที่ 1 (มกราคม- มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ต้องเป็นงานวิชาการทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยาสังคมและองค์การ การพัฒนาสังคม การพัฒนาองค์การ การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการตัดสินใจ วิทยาการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการจัดการระบบสารสนเทศ
 • บทความเป็นประเภทบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) บทความวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
 • บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะได้รับการประเมินจากกองบรรณาธิการและผู้ประเมินบทความที่กองบรรณาธิการกำหนด จำนวน 2 ท่านโดยผู้ประเมินไม่ทราบว่า ผู้เสนอบทความเป็นผู้ใด และผู้เสนอบทความไม่ทราบว่า ผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Blind Review) โดยผลการประเมินจากกองบรรณาธิการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บทความต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น
 • บทความต้องมีองค์ประกอบ คือ
 • ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ชื่อผู้เขียนทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • บทคัดย่อ (Abstract) (มีความยาวไม่น้อยกว่า 150 คำ และไม่เกิน 250 คำ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • คำสำคัญ (Keywords) (ประมาณ 3-5 คำ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียน บทคัดย่อ คำสำคัญ วางเนื้อหาแยกภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ ตามด้วยเนื้อหาบทความ
 • ต้นฉบับต้องพิมพ์บนแบบฟอร์มกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 25 หน้า ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้แบบอักษร Angsana New เว้นระยะ 1 บรรทัด (Single Space) โดยมีขนาดตัวอักษร ดังนี้

-      ชื่อเรื่อง จัดให้อยู่ตรงกลางหน้า (ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 18 pt.  ตัวหนา)
-      ชื่อผู้เขียนทุกคน ใส่บรรทัดต่อจากชื่อเรื่องชิดทางด้านขวาของกระดาษ (ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 pt. ตัวเอียง) และระบุหน่วยงานหรือสังกัดของผู้เขียนในลักษณะเชิงอรรถด้านล่างของหน้าด้วยสัญลักษณ์ (*) ตามจำนวนผู้เขียน (ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 12 pt.) (กรณีระบุเป็นนักวิจัยอิสระให้ระบุที่อยู่ E-mail หรือเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้)
-      บทคัดย่อ (Abstract) (ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 pt.)
-      คำสำคัญ (Keywords) และเนื้อหาบทความ (ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 pt.)

 • ให้ผู้เสนอบทความ เขียนชื่อผู้เขียน และหน่วยงานหรือสังกัดของผู้เขียนทุกท่านอย่างชัดเจนรวมทั้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ลงชื่อเพื่อรับทราบข้อกำหนดในการเสนอบทความและจริยธรรมในการเผยแพร่บทความในแบบเสนอบทความฯ ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมบทความฯ ที่ต้องการเสนอเพื่อการพิจารณาลงตีพิมพ์บทความในวารสารฯ
 • การส่งบทความ สามารถส่งต้นฉบับพร้อมแบบฟอร์มการนำเสนอบทความฯ ที่ hrodjournal@gmail.com หรือกองบรรณาธิการวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กทม. 10240
 • การเขียนเอกสารอ้างอิงให้ใช้การอ้างอิงตามแนวทางของ The American Psychological Association (APA) 6th Edition โดยอ้างอิงบรรณานุกรมแบบย่อท้ายข้อความหรือท้ายชื่อผู้กล่าวข้อความที่ผู้เขียนนำมาอ้างอิง จากนั้นอ้างอิงบรรณานุกรมแบบเต็มทั้งหมดไว้บนหน้าเดียวในท้ายบทความให้ครบถ้วนตรงกัน (ทั้งในเนื้อหาและท้ายบทความ) โดยการอ้างอิงท้ายบทความให้เรียงลำดับตามตัวอักษรแสดงบรรณานุกรมภาษาไทยก่อนบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมดังต่อไปนี้

หนังสือ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ครั้งที่พิมพ์. สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์
กมล สุดประเสริฐ. (2540). การประเมินผลตามสภาพแท้จริง. กรุงเทพมหานคร
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
Davis, Keith. (1967). Human Relation at Work: The Dynamic of Organization Behavior. New York: McGraw-Hill.

บทความในวารสาร
ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร. ปีที่ (เดือน): เลขหน้า.
ปิยะวิทย์ ทิพรส. (2553). การจัดการป้องกันและลดสารให้กลิ่นโคลน Geosmin ใน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตวน้ํา. วารสารสุทธิปริทัศน์, 24(72),103-119.
Egloff, G. and Fitzpatrick, A. 1997. Vocationally Oriented Language Learning. Learning Teaching Journal.  30 (July), 226-242.

เว็บเพจ
ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อบทความ. สืบค้น วัน เดือน ปี, จาก http://www.xxxxxxxxxx
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย. (2554). จัดระเบียบสํานักงานทนายความ. สืบค้น 21 มิถุนายน 2554, จากhttp://www.lawyerscouncil.or.th/2011/index.php?
name=knowledge

วิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์

 • ตีพิมพ์

 ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ Doctoral
            dissertation หรือวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis).
            สถานที่พิมพ์: สํานักพิมพ์.

 ก้องเกียรติ บูรณศรี. (2553). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
 Nickels, D. W. (2005). The relationship between IT-business alignment and
organizational culture: An exploratory study (Doctoral dissertation).
Memphis, TN: University of Memphis.

 • ไม่ได้ตีพิมพ์

ผู้แต่ง. (ปีพิมพ์). ชื่อเรื่อง (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือ Unpublished doctoral dissertation หรือวิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์หรือ Unpublished master’s thesis). ชื่อ สถาบัน, สถานที่พิมพ์.
ศรีคุณ วิวัฒน์เสรี. (2546). การศึกษาแนวโน้มของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในทศวรรษหน้าในทัศนะของนักวิชาการและนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตไม่ได้รับการตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสยาม, กรุงเทพฯ.
Peema, W. D. (2005). A study of relationship between strategic alignment plan on information technology investment returns and corporate performance
(Unpublished doctoral dissertation). University of New Eastern, New Jersey.

*หมายเหตุ: รายละเอียดการลงรายการบรรณานุกรมตามแนวทาง The American Psychological Association (APA) 6th Edition ผู้เขียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition) หรือ http://search.apastyle.org

หากท่านมีความประสงค์ต้องการสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
คุณวัชรี จิตพร้อมเมตตา ที่ hrodjournal@gmail.com

สถานที่ติดต่อ
กองบรรณาธิการ วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กทม. 10240
โทรศัพท์: 02-727-3478 โทรสาร: 02-375-3976
E-mail: HRODJournal@gmail.com