ผู้อำนวยการหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรและองค์การภาคพิเศษ  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ตั้งแต่ตั้งแต่ กันยายน 2555 ถึง ปัจจุบัน

   อาจารย์ระดับ 8 ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่กรกฎาคม 2549 ถึง ปัจจุบัน
   รองผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่สิงหาคม 2550 ถึง กันยายน 2555
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่พฤษภาคม 2547 ถึง 12 มีนาคม 2550
   อาจารย์ ระดับ 7 ประจำคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่กันยายน 2539 ถึง มิถุนายน 2549


วิทยากร (หน่วยงานภาครัฐและเอกชน) ด้านการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

   "Strategies for Successful Professional Negotiators" ให้แก่ตัวแทนกลุ่มประเทศ ASEAN ในการประชุม ASEAN Regional Consultative Meeting on Price Negotiation for Collective Procurement of ARV Drug and Diagnostic Reagents
   "กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง และ การโน้มน้าวใจ เพื่อประสิทธิผลในองค์กร" ให้กับผู้ที่เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการและ ผู้จัดการสาขาธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
   "กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้ง : คุยกันนอกศาล ก่อนดีไหม?" for Specialist Bar in Intellectual Property and Alternative Dispute Resolution training course for the Central Intellectual Property and International Trade Court 
   "กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์" สำหรับ Team Leaders ของ IBM
   "กลยุทธ์ในการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิภาพในองค์กร" สำหรับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัททิพยประกันภัย
   "การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง" ให้แก่นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง 


ด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

   "Effective Intercultural Communication for Business Success" for Nordic Chamber of Commerce
   "Intercultural Communication Competence for Thai Expatriates" for Thai Airways International
   Strategies for Effective Conflict Management in Multicultural Organization for management at Dusit Thanee Hotel
   "Intercultural Communication Competence for Thai, American, and French Expatriates" for Transitions Optical, Inc.
   "Workshop on Intercultural Communication for Successful Thai-Danish Partnership" สำหรับผู้บริหารชาวไทยและเดนมาร์ก
   "Workshop on Intercultural Communication for Successful Business Partnership" สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ING ที่ทำงานร่วมกับธนาคารทหารไทย
   "Communicating Effectively in Global Context" for Toyota


ด้านการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง

   "การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง" ให้แก่ผู้บริหารระดับ 7-9 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี
   "การจัดการความขัดแย้งและกลยุทธ์ในการสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง" รุ่นที่ 1-6 ให้แก่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป
   "การสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง" ให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
   "การสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง" ให้แก่บุคลากรของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
   "การสื่อสารเพื่อการบริหารความเสี่ยง" ให้แก่บุคลากรของ ปตท.


 ด้านการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ

   "Effective Cross-Functional Teamwork"ให้แก่ บริษัท นิสสัน ออโต้โมบิล จำกัด
   "การเสริมสร้างภาวะผู้นำในองค์กรและการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม" ในหลักสูตร "ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ" โดย คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับบริษัทฐานเศรฐกิจ รุ่นที่ 1- 3
   "การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการให้คำแนะนำและการเป็นพี่เลี้ยง" ให้แก่ผู้บริหารระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษา (นบก. รุ่นที่ 8)


 ด้านอื่นๆ

   "การสื่อสารมุ่งผลสัมฤทธิ์" ให้แก่นักบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง

   "เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ" ให้แก่นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง
    " จรรยาบรรณของผู้ขายประกันชีวิต" ให้แก่สถาบันประกันภัยไทย

 งานที่ปรึกษา

   โครงการ Talent-Based Succession Planning ให้แก่ผู้บริหารบริษัท Nippon Paint
   โครงการวางแผนกำหนดสมรรถนะ (Competency) เพื่อจัดทำระบบการจัดการโดยใช้สมรรถนะ และพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล (Competency-Based Management And Integrated Human Resources Development System) ให้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช
   โครงการการศึกษายุทธศาสตร์การให้บริการวิชาการด้านการฝึกอบรมของให้แก่สำนักฝึกอบรมสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 โครงการ360-Degree Feedback ให้แก่ผู้บริหารบริษัทAyudhya Alliance C.P.
 โครงการทำ Assessment Center ให้กับผู้บริหาร บริษัท Phelps Dodge
 โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์ที่พึงประสงค์ให้กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)
  โครงการสำรวจภาพลักษณ์องค์กร และ โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรใน ให้กับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 โครงการสร้างเสริมศักยภาพของหัวหน้างานด้วยทักษะการสื่อสารและการจัดการความขัดแย้ง ของ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอลสตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์ที่พึงประสงค์ให้กับบริษัท Freetex Elastic Fabric Factory  จำกัด
 โครงการสำรวจและส่งเสริมพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กให้กับ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
 โครงการการสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก การสร้างทัศนคติเป็นหนึ่งเดียวในความเป็นเครือ และ พฤติกรรมการเป็นประชาสัมพันธ์องค์กร ให้กับกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์

คณะกรรมการและบริหารร่วมกิจกรรมอื่นๆ

   Editor for the Proceedings and Organizing Committee  for  "7th International Conference of the Academy of HRD (Asia Chapter)" Under the Theme  "Ethics and Quality of Work-life for Sustainable Development" on November 3-6, 2008 held by The School of Human Resource Development (NIDA) at the Pullman Hotel Bangkok, Thailand    
   
   Editorial Board of Human Resource Development International (HRDI) (reviewer of manuscripts submitted to the refereed section for the journal)
   Organizing Committee for "Language and Communication and Culture: Dialogs and Contexts in Focus" on October 19-21, 2005 held by The School of Language and Communication at the National Institute of Development Administration (NIDA) and The College of Innovation Education at Thammasat University, Bangkok
   Staff Association Committee for the National Institute of Development Administration (NIDA) in the Year 2003-2005
   Master of Ceremony for events such as for the NIDA 42nd Anniversary's, NIDA's New Year (2003 and 2004), NIDA Sports Days, etc.

Home | Profile | Courses | Link | Research | News | Contacts
Copyright © Asiait Solution Co.,Ltd.