Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

ผลงานวิชาการของนักศึกษา
การรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ

 • 1970
 • นางสาวกุลจิรา ชวาลทรัพย์
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การกับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน

 • 1970
 • นางสาวอินทิรา วัฒนานนท์
รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรม

 • 1970
 • นางสาวปาลภัทร ชาดี
การรับรู้การวางแผนสืบทอดตำแหน่งส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี

 • 1970
 • นางสาวพริมา นงค์นวล
ปัจจัยเอื้อ และแนวทางการสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคล

 • 1970
 • นางสาวระพีภัทร สุทวีทรัพย์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย

 • 1970
 • นางสาวนภัสสร โชติกวณิชย์
การวิเคราะห์อภิมานความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับตัวแปรด้านจิตลักษณะและตัวแปรด้านพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การไทย

 • 1970
 • นางสาวจิรภา ศิริทัตธำรง
DEVELOPING A LEARNING GAME FOR AN ONBOARDING PROGRAM: A BOARD GAME FOR THE
CLAY WORKS ONBOARDING PROGRAM

 • 1970
 • นางสาวรัชดา มหาพฤกษารัตน์
ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดในการทำงานของนักศึกษา

 • 1970
 • นางสาวนภวรรณ เปลื้องนาผล
ความสัมพันธ์ระหว่างด้านลักษณะงานกับการดำรงอยู่ของพนักงานบริษัทเอกชน:
กรณีศึกษา บริษัท ทีพีไอ เมทัล อินดัสทรีส์ จำกัด
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมสิ่งทอ จังหวัดชลบุรี

 • 1970
 • นางสาวรินรดา สุวรรณแสง

(จำนวน : 11 หน้า จาก 110 รายการ)

Back to Top