Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก


The Application Process
ขั้นตอนการรับสมัคร
หลังจากยื่นการสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร ผู้สมัครรอผลการพิจารณาคุณสมบัติและ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจากทางคณะเว็บไซต์ของคณะ
 
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2566

             

    
enlightenedเปิดรับสมัคร   หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)     Apply Now  
เปิดรับสมัครถึง
29
ธันวาคม 2565
  เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์  
  ประกาศรับสมัคร | ใบสมัครและใบรับรอง  
     
     
  หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 1)  
  (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)  
  ประกาศรับสมัคร | ใบสมัครและใบรับรอง  
     
       
ช่องทางการสมัคร>>  📢เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในขณะนี้ สถาบันฯจึงขอปรับ    
  การรับสมัครเข้าศึกษา เป็นการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น    
สมัครทางอินเตอร์เน็ต   https://entrance.nida.ac.th    
  ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ในประกาศรับสมัคร    
       
       
       
enlightenedเปิดรับสมัคร   หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ภาคปกติ    
  หลักสูตรภาวะผู้นำ การจัดการ และนวัตกรรม ภาคปกติ    
  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์    
ช่องทางการสมัคร>>     https://entrance.nida.ac.th    
  กำหนการรับสมัครภาคปกติ    
  🔹ประกาศรับสมัครภาคปกติ (สอบสัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2565   Apply Now  
เปิดรับสมัครถึง
25
มกราคม 2566
  🔹ประกาศรับสมัครภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2566  
  🔹ประกาศรับสมัครภาคปกติ กรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน ครั้งที่ 1/2566  
 

 

 
  หนังสือรับรองผู้สมัครสอบกัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ    
 

ใบประเมินผู้สมัครกรณีพิเศษผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงาน

   
       
  👉  ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา    
   
ติดต่อเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปริญญาโท  
หลักสูตรปริญญาโท HROD ภาคพิเศษ  
คุณภัทรวดี ศรีชมพู T: 02-727-3491 e-mail : natda_s@hotmail.com  
   
หลักสูตรปริญญาโท HROD ภาคปกติ และ LMI  
คุณอรพรรณ ลิ้มติ้ว T: 02-727-3490 e-mail : oraphan.lim@nida.ac.th  
   
   
ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (International Program)
Ph.D. in Human Resource and Organization Development (International Program)
 
Scholarship applicant (1st round) February 24, 2023
General applicant (1st round) February 24, 2023
Scholarship applicant (2st round) June 2, 2023
General applicant (2st round) June 2, 2023
   
http://www.hrd.nida.ac.th/hrd-phd/
 
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ (Thai-English Program)
Ph.D. in Human and Organization Development Innovation (Thai-English Program)
กรณีทุนการศึกษา 2 ธันวาคม 2565
กรณีทั่วไป 9 ธันวาคม 2565
   
http://www.hrd.nida.ac.th/phd-hodi/index.php
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอก (นานาชาติ)
คุณตีรภัสร์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา T: 02-727-3490 e-mail: phdshrd@nida.ac.th
 
หลักสูตรปริญญาเอก (Thai-Eng) 
คุณพีรดา ผลเพิ่ม T: 02-727-3475 e-mail: hodishrd@nida.ac.th

เริ่ม ประกาศ 29 ส.ค. 2565 | ประกาศสิ้นสุด 30 มิ.ย. 2566
Back to Top