กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน


ทั่วไป ไม่รับประทานหมู มังสวิรัติ

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรฝึกอบรม FUN(damental) HR หลักสูตรพื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมคนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "หลักสูตรฝึกอบรม FUN(damental) HR หลักสูตรพื้นฐานทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมคนละ 15,000 บาท อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

รุ่นที่ 5 อบรมระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 (ชำระเงินภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565)


Facebook Website E-mail SHRD Line Official Other

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top