กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

ส่วนตัว หน่วยงาน

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่”

รุ่นที่ 50: อบรมเฉพาะวันเสาร์ที่ 4 11 18 25 กุมภาพันธ์ 2566, 11 18 25 มีนาคม 266 และ 1 เมษายน 2566 (หยุดวันมาฆบูชา เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566)
อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 15,000 บาท/คน
รุ่นที่ 51: อบรมเฉพาะวันเสาร์ 29 เมษายน 2566, 6 13 20 27 พฤษภาคม 2566 และ 10 17 24 มิถุนายน 2566 (หยุดวันวิสาขบูชา เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน
รุ่นที่ 52: อบรมเฉพาะวันเสาร์ที่ 15 22 กรกฎาคม 2566, 5 19 26 สิงหาคม 2566 และ 2 9 16 กันยายน 2566 (หยุดวันแม่ เสาร์ 12 สิงหาคม 2566)
อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 15,000 บาท/คน
รุ่นที่ 53: อบรมเฉพาะวันเสาร์ 28 ตุลาคม 2566, 4 11 18 25 พฤศจิกายน 2566 และ 2 16 23 ธันวาคม 2566 (วันหยุดยาว วันรัฐธรรมนูญ 9 ธันวาคม 2566)
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน
ทั่วไป ไม่รับประทานหมู มังสวิรัติ


Facebook Website E-mail SHRD Line Official Other

(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top