กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

ส่วนตัว หน่วยงาน

มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมการพัฒนา ผู้บริหารระดับกลาง"
(ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว)

Opaa 1 : วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน

Opaa 2 : วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 66 9.00 – 12.00 น.
วันอังคาร,พุธ,พฤหัสฯที่ 9 – 11,16 – 18 , 23-35 พฤษภาคม 2566 18.00 – 21.00 น.
อบรม Online ผ่านระบบ ZOOM Meeting

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 15,000 บาท/คน

Opaa 3 : วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566
อบรม On site ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม 20,000 บาท/คน

ทั่วไป ไม่รับประทานหมู มังสวิรัติ

เลือกขนาดเสื้อรุ่น*

ขนาดเสื้อผู้หญิง (หน่วยเป็นนิ้ว)
S รอบอก 34" ความยาว 23"
M รอบอก 36" ความยาว 24"
L รอบอก 38" ความยาว 25"
XL รอบอก 40" ความยาว 26"
XXL รอบอก 42" ความยาว 27"
ขนาดเสื้อผู้ชาย (หน่วยเป็นนิ้ว)
S รอบอก 38" ความยาว 26"
M รอบอก 40" ความยาว 27"
L รอบอก 42" ความยาว 28"
XL รอบอก 44" ความยาว 29"
XXL รอบอก 46" ความยาว 30"
3XL รอบอก 48" ความยาว 31"
4XL รอบอก 50" ความยาว 32"
5XL รอบอก 52" ความยาว 33


Facebook Website E-mail SHRD Line Official Other

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top