กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน

ประเภทผู้ลงทะเบียน *
บุคคลทั่วไป
ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA

ต้องการใบเสร็จสำหรับเบิกหน่วยงาน ต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีในนามบุคคล
ทั่วไป อิสลาม มังสวิรัติ

มีความประสงค์จะเข้าโครงการ Workshop ผลิดอกออก Tools โครงการ Workshop ที่ยกระดับความสำเร็จด้วย 5 เครื่องมือ (INTEGRATED MODEL) จากศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเข้ามาตอบโจทย์ การพัฒนาองค์กรของคุณให้สมบูรณ์แบบ

WORKSHOP 1 : STRATEGIC PEOPLE DEVELOPMENT ECOSYSTEM DESIGN TOOLKIT (1,300 บาท/คน)
โมเดลการสร้างระบบนิเวศด้าน HR Development เพื่อการเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา : 9.00 - 16.00 น.

WORKSHOP 2 : ORG CULTURE CANVAS (1,300 บาท/คน)
เครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ท่านสามารถออกแบบเองได้
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 9.00 - 12.00 น. และวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา : 9.00 - 12.00 น.

WORKSHOP 3 : 5 SHADES OF LIFE CAREER ASSESSMENT (1,300 บาท/คน)
แบบประเมินความเหมาะสม ทางอาชีพ (Career Assessment) ใน 5 ด้าน
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา : 9.00 - 16.00 น.

WORKSHOP 4 : TOOL OF CREATIVE H.P.I. BY DESIGN (1,300 บาท/คน)
โมเดล H.P.I. (Human Performance Improvement) เพื่อให้เกิดการคิดออกอย่างมีกลยุทธ์เชื่อมโยงกระบวนการ Design Thinking
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา : 9.00 - 16.00 น.

WORKSHOP 5 : EMPLOYEE EXPERIENCE STRATEGIC MODEL (1,300 บาท/คน)
เครื่องมือกลยุทธ์เพื่อสร้าง Employee Experience ที่เพิ่ม Productivity และ Employee
Engagement ของพนักงานในทุก Journey
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา : 9.00 - 16.00 น.

ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ Workshop ไม่มีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายฯ และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจาก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ค่าธรรมเนียม 1,300 บาท/คน/Workshop เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

ชำระค่าลงทะเบียน โดย

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เลขที่บัญชี 944-002147-6
เช็คสั่งจ่ายในนาม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินสดที่คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในวันและเวลาราชการ)

Back to Top