Home page
Follow us!
Add Friend
Youtube

หลักสูตรระยะสั้น

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านนวัตกรรมการบริหารและพัฒนามนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารที่สนใจ โดยองค์กรจะได้ประโยชน์ในแง่ของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น และบุคลากรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิต สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า อีกทั้งปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยี โดยสามารถนำทักษะในการนำความรู้และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และเลือกใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทันมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีความเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืน

Back to Top